CAP. 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Denumire și Fondatori

Asociația SOCIETATEA PENTRU INOVAȚIE, DEZVOLTARE ȘI EDUCAȚIE MEDICALĂ, cu denumirea prescurtată ”SideMED”, și denumită în continuare în acest Statut ”Asociația”, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în baza OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut.

Art. 2 Asociația este persoană juridică română de drept privat și va avea denumirea de Asociația SOCIETATEA PENTRU INOVAȚIE, DEZVOLTARE ȘI EDUCAȚIE MEDICALĂ, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 170054 din 07.09.2018, eliberată de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

Art. 3 Asociația este constituită pe o perioadă nedeterminată și are sediul social în str. Cutezanței nr. 25, ap. 1, Tîrgu Mureș, Jud. Mureș, România. Sediul poate fi mutat la orice altă adresă, pe baza hotărârii Consiliului Director și cu aprobarea scrisă și unanimă a Membrilor Fondatori, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4 Asociația poate deschide sucursale sau filiale și în alte localități sau județe din țară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau cu interese comune, și poate intra în uniuni sau federații cu alte instituții sau persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

CAP. 2. SCOP ȘI OBIECTIVE

Art. 5

(1)  Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul oferirii contextului educațional extra-curicular pentru pregătirea avansată, teoretică și practică, a tinerilor medici și a studenților facultăților de Medicină.

(2)  Obiectivul Ascociației este de a alinia pregătirea medicală a studenților și tinerilor medici la standardele internaționale din medicina actuală și a viitorului, prin înțelegerea modului de gândire, a tehnicilor existente și a tehnologiilor disponibile în sistemul medical.

(3)  Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune:

a.     Organizarea de conferințe medicale pentru medicii și studenții facultăților de medicină, pe o largă varietate de teme de interes pentru aceștia;

b.     Organizarea de congrese și sesiuni științifice de lucrări în care să se discute rezultate ale studiilor medicale actuale;

c.     Organizarea de workshop-uri în care să fie simulate situații și proceduri din practica medicală, pe o varietate de teme aparținând multiplelor specialități medicale și chirurgicale de interes pentru participanți;

d.     Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autorități și asociații cu interes comun;

e.     Organizarea de programe de pregătiri de specialitate în țară și în afara acesteia;

f.      Organizarea de proiecte caritabile;

g.     Organizarea de proiecte de impact și educație medicală publică;

h.     Iniţierea şi organizarea de programe şi activităţi specifice de instruire şi perfecţionare a membrilor săi, corespunzătoare intereselor Asociaţiei;

i.      Organizarea şi promovarea practicii de vară și schimburilor de experiență în țară şi străinătate;

j.      Iniţierea şi dezvoltarea de contacte interne şi internaţionale cu alte structuri, organizaţii şi agenţii guvernamentale şi neguvernamentale cu activităţi similare;

k.     Facilitarea acordării de burse şi iniţierea, medierea sau promovarea unor programe de acest gen;

l.      Atragerea, administrarea şi utilizarea, conform legii şi prezentului Statut, de resurse financiare şi materiale;

m.   Editarea și publicarea de materiale de informare şi documentare;

n.     Iniţierea şi participarea la programe de cercetare ştiinţifică în domeniul de referinţă;

o.     Reprezentarea intereselor membrilor săi în cadrul demersurilor ştiinţifice sau educaţionale din țară și din străinătate.

Art. 6 Principii de funcționare ale Asociației

(1)  Activitățile Asociaţiei sunt desfăşurate preponderent (dar nu exclusiv) în regim de voluntariat de către membrii Asociaţiei sau persoanele care se alătură acestora pentru realizarea unui anumit program;

(2)  Activitățile Asociației se desfășoară în echipă, coordonat și sincron îndeplinirii scopului și obiectivelor.

 

CAP. 3. PATRIMONIUL

Art. 7 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este constituit din suma de 400 RON, reprezentând aportul în numerar al membrilor fondatori.

Art. 8 Patrimoniul Asociaţiei se completează din resurse financiare şi materiale atrase în condiţiile legii, sub forma de cotizaţii, contribuţii, taxe, donaţii, sponsorizări, redirecționare impozit 2%, finanțări nerambursabile, vânzări produse și servicii, sau orice alte forme permise de lege.

Art. 9 Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociaţia poate deschide conturi la orice instituţie bancară, în condiţiile legii.

Art. 10 Operaţiunile financiare şi utilizarea resurselor materiale ale Asociaţiei se derulează în condiţiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

 

CAP. 4. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 11 Sunt membri ai Asociaţiei persoanele fizice menţionate ca fondatori în actul de constituire, persoanele care dobândesc ulterior calitatea de membru, precum și persoanele juridice, reprezentate în condițiile legii.

Art. 12 Pot adera ca membri persoanele fizice, indiferent de naţionalitate, convingeri politice, religie, sex şi vârstă, care la momentul solicitării înscrierii prezintă calitățile și cunoștințele necesare avansării scopului și obiectivelor Asociației. Aceste persoane trebuie să aibă un interes deosebit pentru ştiinţele medicale și/sau chirurgicale, sau interese în cadrul unui/unor domenii care susține/susțin dezvoltarea domeniului medical și/sau chirurgical. Persoanele juridice care se afiliază Asociației pot fi sucursale ale acesteia, alte asociaţii ştiinţifice studenţeşti, precum şi alte asociaţii cu statut şi obiective conexe celor din prezentul Statut, în condiţiile legilor în vigoare. Pot deveni membri şi alte persoane cu contribuţie deosebită la dezvoltarea Asociaţiei dacă beneficiază de aprobarea expresă a Consiliului Director;

Art. 13 Nu poate deveni membru acea persoană care este membră a unei organizaţii ale cărei scopuri şi obiective vin în contradicţie cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;

Art. 14 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

(1)  De a participa la vot în cadrul Adunării Generale;

(2)  De a alege conducerea Asociaţiei;

(3)  De a se informa cu privire la activităţile Asociaţiei;

(4)  De a beneficia de resursele puse de Asociaţie la dispoziţia membrilor, în conformitate cu scopurile asociaţiei şi în limita posibilităţilor;

(5)  De a participa la organizarea şi desfăşurarea activităţilor Asociaţiei;

(6)  De a propune acţiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociaţiei;

(7)  De a reprezenta Asociaţia, pe bază de delegaţie scrisă, la reuniuni şi acţiuni interne şi internaţionale;

(8)  De a adresa cereri şi reclamaţii la orice nivel al Asociaţiei şi de a solicita raspuns.

Art. 15 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

(1)  De a respecta Statutul Asociaţiei, regulamentul de ordine interioara şi hotărârile luate de Consiliul Director;

(2)  De a participa la Adunările Generale;

(3)  De a participa activ la buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei;

(4)  De a informa prompt şi complet organele de conducere ale Asociaţiei asupra activităţilor desfăşurate ca reprezentanţi ai acesteia, precum şi în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociaţiei;

(5)  De a nu întreprinde niciun fel de acţiuni de natură să interfereze în vreun fel cu scopul și/sau obiectivele, într-un mod dăunător prestigiului sau imaginii Asociaţiei.

Art. 16 Categoriile de Membri

(1)  Membrii Fondatori

a.     Sunt membrii care au înfiinţat Asociaţia şi au semnat Actul de Constituire, specificați în CAP. 1. Art. 1 (2);

b.     Calitatea de Membru Fondator este inalienabilă şi pe viaţă;

c.     Beneficiază de acces la activităţile şi resursele Asociaţiei, în limita disponibilităților și în scopul îndeplinirii în mod direct sau indirect a obiectivelor Asociației;

d.     Fac parte din Adunarea Generală;

e.     Au drept de vot în Adunarea Generală;

f.      Au dreptul de a face parte din Consiliul Director al Asociației începând cu anul înființării;

g.     Au obligația de a redacta, implementa și modifica la nevoie Regulamentul de Ordine Interioară al Asociației, prin vot cu majoritate simplă a Membrilor Fondatori.

(2)  Membrii Non-Fondatori

a.     Poartă în cadrul Asociației denumirea de Membri Activi, numiți astfel în continuare;

b.     Sunt membrii înscriși în Asociație după înființarea acesteia;

c.     Fac parte din Adunarea Generală;

d.     Au drept de vot în Adunarea Generală;

e.     Au drepturile și obligațiile antemenționate în Art. 14 și Art. 15;

f.      Pot face parte din Consiliul Director al Asociației după 5 ani de la înființare, sau înainte de această perioadă numai prin acordul scris acordat în unanimitate de către toți Membrii Fondatori;

g.     Calitatea de Membru Activ este pe termen nedeterminat, până la retragere sau revocare a statului de către Membrii Fondatori sau membrii Consiliului Director.

Art. 17 Președintele de Onoare

(1)  Funcția este deținută de către primul preşedinte al Asociaţiei;

(2)  Are statut inalienabil și pe viață;

(3)  Poate convoca Adunarea Generală;

(4)  Poate convoca Adunarea Consiliului Director;

(5)  Poate face propuneri către forurile de conducere ale Asociaţiei şi poate participa la orice întâlniri ale acestora, la orice nivel;

(6)  Poate solicita înștiințarea cu privire la hotărârile luate de către orice for de conducere al Asociaţiei, şi are drept de Veto pentru hotărârile Consiliului Director, atâta timp cât nu face parte și din Consiliul Director aflat în funcție. După exercitarea dreptului de Veto, Consiliul Director trebuie să rediscute hotărârea, iar în cazul nerezolvării acesteia problema este supusă atenției Membrilor Fondatori care vor lua decizia prin majoritate simplă; în cazul în care problema rămâne nerezolvată, aceasta este supusă atenției Adunării Generale, care va lua decizia prin vot cu majoritate simplă;

(7)  Are dreptul de a revoca funcția de Președinte al Asociației, atâta timp cât acesta nu este simultan și Membru Fondator, cu aprobarea unanimă a membrilor fondatori, în cazul în care consideră că activitatea acestuia este sau are potențial să fie detrimentală scopului, obiectivelor sau imaginii generale a Asociației. În acest caz, Președintele de Onoare numește un Președinte Interimar, funcție valabilă pentru maxim 6 luni de la data numirii acestuia în funcție. Trebuie convocată apoi Adunarea Generală care să voteze un nou Președinte Ales, conform regulilor și prevederilor acestui Statut.

Art. 18 Obținerea calității de Membru Activ

(1)  Se face prin înscrierea solicitantului în Asociație pe baza unei cereri tip formulată către Consiliul Director și adresată acestuia;

(2)  Cererea poate fi acceptată sau refuzată de către Consiliul Director întrunit într-o şedinţă ordinară, după analizarea acesteia, fără asumarea obligativității de către Consiliul Director de a face publice motivele acceptului sau refuzului;

(3)  Ulterior acceptării cererii și înaintea dobândirea calității de Membru Activ trebuie îndepliniți pașii suplimentari, făcuți publici de către Consiliul Director înainte de înscriere.

Art. 19 Nerespectarea obligaţiilor statutare atrage după sine una din următoarele sancţiuni, nu obligatoriu incrimental, din partea Consiliului Director sau a Membrilor Fondatori:

(1)  Atenţionare;

(2)  Avertisment scris;

(3)  Decădere din funcţie (valabil în cazul Membrilor Activi care dețin o funcție în Asociație);

(4)  Excludere.

Art. 20 Împotriva unei sancțiuni menționate în Art. 19 se poate face apel în termen de 10 zile în cadrul Adunării Generale;

Art. 21 În cazul excluderii unui Membru Activ, conform Art. 19, de către Consiliul Director sau de către Membrii Fondatori, reinstituirea se poate face doar prin respectarea procedurilor de obținere a calității de Membru Activ, conform Art. 18.

Art. 22 Calitatea de membru se pierde prin retragere adresată în scris Preşedintelui Ales, excludere, deces, sau prin încetarea activităţii Asociaţiei.

Art. 23 Cauzele de excludere sunt:

(1)  Nerespectarea Statutului Asociaţiei, a Regulamentului de Ordine Interioară și/sau a hotărârilor luate de către Consiliul Director sau Membrii Fondatori;

(2)  Aducerea de prejudicii morale sau materiale Asociaţiei sau organelor ei de conducere;

(3)  Activarea în cadrul altor organizații sau entități care au scop și obiective care contrazic scopul și obiectivele Asociației.

 

CAP. 5. ORGANIZAREA, CONDUCERE, CONTROL

Art. 24 Organele Asociației sunt:

(1)  Adunarea Generală

(2)  Consiliul Director

Art. 25 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei;

Art. 26 Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor Asociaţiei;

Art. 27 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

(1)  Stabileşte obiectivele generale ale Asociaţiei;

(2)  Modifică şi aprobă statutul Asociaţiei, numai cu acordul scris al Preşedintei de Onoare;

(3)  Alege Preşedintele;

(4)  Hotărăşte înfiinţarea şi dizolvarea filialelor şi sucursalelor în țară sau în afara acesteia;

(5)  Decide lichidarea Asociaţiei, numai cu acordul scris al Preşedintelui de Onoare;

(6)  Altele ce decurg din dispoziţiile legale şi din prezentul Statut.

Art. 28 Adunarea Generală se întrunește statutar odata pe an (Adunare Generală Ordinară), în care este ales Președintele, și în sesiune Extraordinară, ori de câte ori este nevoie;

Art. 29 Convocarea Adunării Generale Ordinară se face în scris cu cel puţin 14 zile înainte de data reunirii, de către Preşedinte sau de către înlocuitorul acestuia, anunțând data, ora, locația şi ordinea de zi;

Art. 30 Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată de către Preşedinte din proprie iniţiativă, pe baza solicitării Consiliului Director, a Preşedintelui de Onoare, sau pe baza solicitării Cenzorului/Comisiei de Cenzori, sau a 1/3 din totalul Membrilor Activi, convocarea fiind făcută în scris cu minim 7 zile înainte de data stabilită;

Art. 31 Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenta a 50% plus 1 din totalul membrilor activi ai Asociaţiei;

Art. 32 În cazul în care la prima convocare se constată neîntrunirea cvorumului, conform Art. 31 din prezentul Statut, Preşedintele va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maxim 15 zile, convocarea fiind făcută în scris în termen de 7 zile. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi;

Art. 33 Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de către Preşedinte, sau în absenţa acestuia de către un membru al Consiliului Director desemnat de către Preşedinte. Dezbaterile şi hotărările Adunării Generale vor fi consemnate într-un registru de procese verbale de către Secretarul General, şi certificate prin semnătura membrilor care participa la Adunarea Generală;

Art. 34 Consiliul Director:

(1)  Este alcătuit din Preşedinte, Vicepreședinte Administrativ, Vicepreședinte Științific, Secretar General;

(2)  Preşedintele Asociaţiei în exerciţiu îşi alege doi Vicepreşedinţi și un Secretar General;

(3)  Poate convoca Adunarea Generală, conform prevederilor Statutului;

(4)  Modifică şi aprobă regulamentul intern de funcţionare al Asociaţiei;

(5)  Hotărăşte acordarea calităţii de Membru Activ;

(6)  Hotărăşte schimbarea locaţiei sediului central al Asociaţiei, cu aprobarea scrisă a Președintelui de Onoare;

(7)  Stabileşte programul de activităţi pe anul curent;

(8)  Aprobă mandatele pentru delegaţii Asociaţiei care participă la reuniuni naţionale şi internaţionale;

(9)  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege şi Statut, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 35 Consiliul Director este ales pentru o perioadă de 2 ani şi asigură administrarea patrimoniului în raporturile cu terţii, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociaţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului Statut, a Regulamentului de Ordine Interioară şi a hotărârilor Adunării Generale;

Art. 36 Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în întâlniri periodice şi speciale. Întrunirile Consiliului Director vor fi convocate de către Preşedinte sau de către jumătate din membrii Consiliului Director, prin trimiterea unei înştiinţări scrise în care se vor menţiona data, ora, locația şi scopul întâlnirii, către toţi membrii Consiliului Director, cu cel puțin 3 zile înaintea unei asemenea întruniri;

Art. 37 Președintele Ales al Asociației

(1)  Poate fi numit ”Președinte” în Statut și în Regulamentul de Ordine Interioară;

(2)  Este ales de Adunarea Generală;

(3)  Coordonează activitatea Asociaţiei;

(4)  Mandatul său este de 2 ani;

(5)  Drepturi, obligații și responsabilități:

a.     Reprezintă legal Asociaţia în relaţia cu terţii;

b.     Semnează valid contracte şi acorduri de parteneriat, colaborare sau cooperare cu alte organizaţii, organisme şi instituţii interne sau externe în baza hotărârilor Consiliului Director;

c.     Reprezintă Asociaţia la întruniri, conferinţe şi alte evenimente;

d.     Prezidează şedinţele Consiliului Director şi Adunării Generale, cu excepţia Adunărilor Generale în care se discută situaţia sa;

e.     Asigură şi verifică toate aspectele de funcţionare legală a organizaţiei;

f.      Întruneşte, la nevoie, Consiliul Director şi Adunarea Generală;

g.     Deţine ştampila organizaţiei;

h.     Îi numeşte pe cei doi Vicepreşedinţi și pe Secretarul General;

i.      Deţine actele de constituire ale Asociaţiei;

j.      Are alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din prezentul Statut.

Art. 38 Vicepreşedinţii Asociaţiei:

(1)  Sunt numiţi de către Preşedinte;

(2)  Menţin comunicarea între forurile de conducere şi membrii asociaţiei;

(3)  Sunt responsabili de difuzarea hotărârilor Asociaţiei;

(4)  Întocmesc rapoarte, note, statistici despre activităţile Asociaţiei;

(5)  Pot reprezenta Președintele atunci când sunt împuterniciți de către acesta în acest scop;

(6)  Unul dintre ei, împuternicit de către Președinte, denţine inventarul patrimoniului Asociaţiei şi a folosirii acestuia;

(7)  Îndeplinesc activităţi în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor Asociaţiei, conform legii, actualului Statut, Regulamentului de Ordine Interioară şi a Fişelor de Post.

Art. 39 Secretarul General:

(1)  Este ales de către Preşedinte;

(2)  Menţine şi păstrează arhiva de acte, procese verbale, cereri de adeziune, acorduri, lista membrilor şi alte date de logistică şi organizare ale Asociaţiei;

(3)  Colaborează cu Vicepreşedinţii la menţinerea legăturii între forurile de conducere şi membrii Asociaţiei;

(4)  Prezintă membrilor Consiliului Director, la cerere, date despre Asociaţie;

(5)  Pregăteşte întâlnirile Consiliului Director şi Adunarea Generală;

(6)  Îndeplineşte activităţi în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor Asociaţiei, conform legii, actualului Statut, Regulamentului de Ordine Interioară şi a Fişelor de Post.

 

CAP. 6. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 40 Asociaţia se dizolvă:

(1)  De drept, prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, în urma deciziei unanime a Membrilor Fondatori;

(2)  Prin hotărârea judecătorească atunci când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice, sau în cazul în care se urmăresc alte scopuri sau obiective decât cele pentru care s-a constituit;

(3)  Prin hotărârea Adunării Generale: Asociaţia se poate dizolva la cererea a 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei, numai cu acordul scris al Preşedintei de Onoare, această hotărâre fiind aprobată de 2/3 din totalul numărului membrilor prezenţi;

(4)  Procesul verbal de dizolvare se depune în original la Judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul Asociația, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 

CAP. 7. DISPOZIȚII FINALE

Art. 41 Asociaţia dispune de cont bancar, ştampilă şi siglă proprii.

Art. 42 Președintele de Onoare împuternicește Preşedintele şi un Vicepreședinte cu dreptul de a efectua operaţiuni financiar-bancare;

Art. 43 Asociaţia militează pentru excelență, atât prin activitățile proprii, cât și prin parteneriate cu alte asociaţii naţionale şi internaţionale cu profil ştiinţific medical, păstrându-şi atributele menţionate în prezentul Statut.

Art. 44 Dispoziţiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare şi nu pot fi interpretate contrar acestora;

Art. 45 Aspectele organizatorice nemenţionate în Statut vor fi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară;

Art. 46 În absenţa unor dispoziţii exprese în prezentul Statut, se aplică dispoziţiile generale prevăzute de actele normative în vigoare;