Statut SideMED Statut SideMED

Art. 1 Denumire

  • Asociația SOCIETATEA PENTRU INOVAȚIE, DEZVOLTARE ȘI EDUCAȚIE MEDICALĂ, cu denumirea prescurtată „SideMED”, și denumită în continuare în acest Statut „Asociația”, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în baza OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut.

Art. 2 Asociația este persoană juridică română de drept privat și va avea denumirea de Asociația SOCIETATEA PENTRU INOVAȚIE, DEZVOLTARE ȘI EDUCAȚIE MEDICALĂ, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 166792 din 27.02.2018, eliberată de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

Art. 3 Asociația este constituită pe o perioadă nedeterminată și are sediul social în str. Cutezanței nr. 25, ap. 1, Tîrgu Mureș, Jud. Mureș, România. Sediul poate fi mutat la orice altă adresă, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4 Asociația poate deschide sucursale sau filiale și în alte localități sau județe din țară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau cu interese comune, și poate intra în uniuni sau federații cu alte instituții sau persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 41   Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control este următoarea:

·       Președinte: ARGATU EDUARD-COSTIN

·       Vicepreședinte Administrativ: CHIȘCARIU PATRICIA-CARMEN

·       Vicepreședinte Științific: BORZ BOGDAN MIHNEA

·       Secretar General: VÎLCEANU LIVIU-VLĂDUȚ

 

Art. 42    Componența nominală actuală a organelor de conducere, administrare și control este următoarea:

·       Președinte: COMȘULEA ANDREEA-GEORGIANA

·       Vicepreședinte pentru Inovație: ARGATU EDUARD-COSTIN

·       Vicepreședinte pentru Dezvoltare: CHIȘCARIU PATRICIA-CARMEN

·       Vicepreședinte pentru Educație Medicală: BÂNDEA PAULA

·       Secretar General: ION FLORIAN-BOGDAN

 

CAP. 2. SCOP ȘI OBIECTIVE

Art. 5

(1)  Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul oferirii contextului educațional extracurricular pentru pregătirea avansată, teoretică și practică, a tinerilor medici și a studenților facultăților de Medicină.

(2)  Obiectivul Asociației este de a alinia pregătirea medicală a studenților și tinerilor medici la standardele internaționale din medicina actuală și a viitorului, prin înțelegerea modului de gândire, a tehnicilor existente și a tehnologiilor disponibile în sistemul medical, și de a crea o comunitate de medici și studenți care să colaboreze pentru furnizarea de educație medicală extracurriculară.

(3)  Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune:

a.     Organizarea de conferințe medicale pentru medicii și studenții facultăților de medicină, pe o largă varietate de teme de interes pentru aceștia;

b.     Organizarea de congrese și sesiuni științifice de lucrări în care să se discute rezultate ale studiilor medicale actuale;

c.     Organizarea de workshop-uri în care să fie simulate situații și proceduri din practica medicală, pe o varietate de teme aparținând multiplelor specialități medicale și chirurgicale de interes pentru participanți;

d.     Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autorități și asociații cu interes comun;

e.     Organizarea de programe de pregătiri de specialitate în țară și în afara acesteia;

f.      Organizarea de proiecte caritabile;

g.     Organizarea de proiecte de impact și educație medicală publică;

h.     Inițierea și organizarea de programe şi activităţi specifice de instruire şi perfecționare a membrilor săi, corespunzătoare intereselor Asociației;

i.      Organizarea şi promovarea practicii de vară și schimburilor de experiență în țară şi străinătate;

j.      Iniţierea şi dezvoltarea de contacte interne şi internaţionale cu alte structuri, organizaţii şi agenţii guvernamentale şi neguvernamentale cu activităţi similare;

k.     Facilitarea acordării de burse şi iniţierea, medierea sau promovarea unor programe de acest gen;

l.      Atragerea, administrarea şi utilizarea, conform legii şi prezentului Statut, de resurse financiare şi materiale;

m.   Editarea și publicarea de materiale de informare şi documentare;

n.     Iniţierea şi participarea la programe de cercetare ştiinţifică în domeniul de referinţă;

o.     Reprezentarea intereselor membrilor săi în cadrul demersurilor științifice sau educaționale din țară și din străinătate.

Art. 6 Principii de funcționare ale Asociației

(1)  Activitățile Asociației sunt desfășurate preponderent (dar nu exclusiv) în regim de voluntariat de către membrii Asociației sau persoanele care se alătură acestora pentru realizarea unui anumit program;

(2)  Activitățile Asociației se desfășoară în echipă, coordonat și sincron îndeplinirii scopului și obiectivelor.

 

CAP. 3. PATRIMONIUL

Art. 7 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este constituit din suma de 400 RON, reprezentând aportul în numerar al membrilor fondatori.

Art. 8 Patrimoniul Asociației se completează din resurse financiare şi materiale atrase în condiţiile legii, sub forma de cotizaţii, contribuţii, taxe, donaţii, sponsorizări, redirecționare impozit 2% sau 3.5% din impozitul pe venit, finanțări nerambursabile, vânzări produse și servicii, sau orice alte forme permise de lege.

Art. 9 Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociaţia poate deschide conturi la orice instituţie bancară, în condiţiile legii.

Art. 10 Operaţiunile financiare şi utilizarea resurselor materiale ale Asociaţiei se derulează în condiţiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

 

CAP. 4. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 11 Sunt membri ai Asociației persoanele fizice menționate ca fondatori în actul de constituire, persoanele fizice care dobândesc ulterior calitatea de membru, precum și persoanele juridice, reprezentate în condițiile legii. Persoanele fizice care pot deveni membri ai Asociației trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: achitarea cotizației, completarea cererii de adeziune, completarea pașilor stabiliți prin Hotărâre de Consiliu Director înainte de perioada de aderare.

Art. 12 Pot solicita aderarea ca membri persoanele fizice, indiferent de naționalitate, convingeri politice, religie, sex şi vârstă, care la momentul solicitării înscrierii prezintă calitățile și cunoștințele necesare avansării scopului și obiectivelor Asociației. Aceste persoane trebuie să aibă un interes deosebit pentru științele medicale și/sau chirurgicale, sau interese în cadrul unui/unor domenii care susține/susțin dezvoltarea domeniului medical și/sau chirurgical. Persoanele juridice care se afiliază Asociației pot fi sucursale ale acesteia, alte asociații științifice studențești, precum şi alte asociații cu statut şi obiective conexe celor din prezentul Statut, în condițiile legilor în vigoare. Pot deveni membri şi alte persoane cu contribuţie deosebită la dezvoltarea Asociaţiei dacă beneficiază de aprobarea expresă a Consiliului Director;

Art. 13 Nu poate deveni membru acea persoană care este membră a unei organizații ale cărei scopuri şi obiective vin în contradicție cu scopul şi obiectivele Asociației. În cazul persoanelor fizice care fac parte sub orice formă dintr-o altă organizație sau asociație cu profil similar Asociației, solicitarea de aderare poate fi respinsă de către Consiliul Director.

Art. 14 Categoriile de Membri

(1)  Membrii Fondatori

a.     Sunt membrii care au înființat Asociația şi au semnat Actul de Constituire, specificați în CAP. 1. Art. 1 (2);

b.     Calitatea de Membru Fondator este inalienabilă şi pe viaţă;

c.     Beneficiază de acces la activitățile şi resursele Asociației, în limita disponibilităților și în scopul îndeplinirii în mod direct sau indirect a obiectivelor Asociației;

d.     Fac parte din Adunarea Generală;

e.     Au drept de vot în Adunarea Generală;

f.      Au dreptul de a face parte din Consiliul Director al Asociației începând cu anul înființării;

g.     Au obligația de a redacta, implementa și modifica la nevoie Regulamentul de Ordine Interioară al Asociației.

(2)  Membrii Activi

a.     Sunt membrii înscriși în Asociație după înființarea acesteia, prin respectarea procedurilor de la Art. 11 și Art. 15;

b.     Fac parte din Adunarea Generală;

c.     Au drept de vot în Adunarea Generală;

d.     Au drepturile și obligațiile menționate în Art. 16 și Art. 17;

e.     Pot face parte din Consiliul Director al Asociației după 5 ani de la înființare, sau înainte de această perioadă numai prin acordul scris acordat în unanimitate de către toți Membrii Fondatori;

f.      Calitatea de Membru Activ este pe termen determinat de 4 ani, sau până la retragere sau revocare a statutului de către Președintele de Onoare sau membrii Consiliului Director.

(3)  Membrii Voluntari

a.     Sunt membrii înscriși în Asociație după înființarea acesteia, prin respectarea procedurilor de la Art. 11;

b.     Nu fac parte din Adunarea Generală;

c.     Nu au drept de vot în Adunarea Generală;

d.     Au drepturile și obligațiile menționate în Art. 18 și Art. 19;

e.     Nu pot face parte din Consiliul Director;

f.      Pot deveni Membri Activi în Asociație prin adresarea unei cereri către Consiliul Director și doar după acordarea acceptului scris al Consiliului Director, prin respectarea procedurilor de la Art. 15;

g.     Calitatea de Membru Voluntar este pe termen determinat de 1 an, sau până la retragere sau revocare a statutului de către Președintele de Onoare sau membrii Consiliului Director.

(4)  Membrii Onorifici

a.     Sunt membrii cooptați în Asociație conform deciziei Consiliului Director;

b.     Sunt membrii care în urma activității lor au favorizat semnificativ îndeplinirea scopurilor și obiectivelor Asociației;

c.     Nu fac parte din Adunarea Generală;

d.     Nu au drept de vot în Adunarea Generală;

e.     Nu pot face parte din Consiliul Director;

f.      Pot deveni Membri Activi sau Membri Voluntari în Asociație prin adresarea unei cereri către Consiliul Director și doar după acordarea acceptului scris al Consiliului Director;

g.     Calitatea de Membru Onorific este pe viață sau până la retragere sau revocare a statutului de către Președintele de Onoare sau membrii Consiliului Director.

Art. 15 Obținerea calității de Membru Activ:

(1)  Se face prin înscrierea solicitantului în Asociație pe baza unei cereri tip formulată către Consiliul Director și adresată acestuia;

(2)  Cererea poate fi acceptată sau refuzată de către Consiliul Director întrunit într-o ședință ordinară, după analizarea acesteia, fără asumarea obligativității de către Consiliul Director de a face publice motivele acceptului sau refuzului;

(3)  Ulterior acceptării cererii și înaintea dobândirea calității de Membru Activ trebuie îndepliniți pașii suplimentari, făcuți publici de către Consiliul Director înainte de înscriere;

(4)  Se face prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor stabilite de către Consiliul Director și stipulate în prezentul Statut și completate la nevoie prin Regulamentul de Ordine Interioară;

(5)  Calitatea de membru activ este valabilă 4 ani de la obținerea acesteia.

Art. 16 Membrii Activi ai Asociației au următoarele drepturi:

(1)  De a participa la vot în cadrul Adunării Generale;

(2)  De a alege Președintele Asociației;

(3)  De a se informa cu privire la activitățile Asociației;

(4)  De a beneficia de resursele puse de Asociație la dispoziția membrilor, în conformitate cu scopurile Asociației, în limita posibilităților și conform deciziilor Consiliului Director;

(5)  De a participa la organizarea și desfășurarea activităților Asociației, conform deciziei Consiliului Director și în funcție de necesități și de nivelul de pregătire și experiență necesar bunei desfășurări a activităților;

(6)  De a propune acțiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociației;

(7)  De a reprezenta Asociația, pe bază de delegație scrisă, la reuniuni și acțiuni interne și internaționale;

(8)  De a adresa cereri și reclamații la orice nivel al Asociației și de a solicita răspuns.

Art. 17 Membrii Activi ai Asociației au următoarele obligații:

(1)  De a respecta Statutul Asociației, regulamentul de ordine interioara şi hotărârile luate de Consiliul Director;

(2)  De a participa la Adunările Generale;

(3)  De a participa activ la buna desfășurare a activității Asociației;

(4)  De a informa prompt și complet organele de conducere ale Asociației asupra activităților desfășurate ca reprezentanți ai acesteia, precum și în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociației;

(5)  De a nu întreprinde niciun fel de acțiuni de natură să interfereze în vreun fel cu scopul și/sau obiectivele, într-un mod dăunător prestigiului sau imaginii Asociației.

(6)  De a nu întreprinde nicio acțiune directă sau indirectă care să afecteze sau să poată afecta în mod negativ sub orice formă imaginea Asociației, sau care să oprească, să îngreuneze sau să interfereze direct sau indirect cu îndeplinirea scopurilor sau obiectivelor Asociației;

(7)  De a rămâne corespunzător pregătiți pe toată perioada în care sunt membri ai Asociației, astfel încât să continue să îndeplinească condițiile de la momentul aderării în Asociație.

Art. 18 Membrii Voluntari ai Asociației au următoarele drepturi:

(1)  De a se informa cu privire la activitățile Asociației;

(2)  De a beneficia de resursele puse de Asociație la dispoziția membrilor, în conformitate cu scopurile Asociației, în limita posibilităților și conform deciziilor Consiliului Director;

(3)  De a participa la organizarea şi desfășurarea activităților Asociației, conform deciziei Consiliului Director și în funcție de necesități și de nivelul de pregătire și experiență necesar bunei desfășurări a activităților;

(4)  De a propune acțiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociației;

Art. 19 Membrii Voluntari ai Asociației au următoarele obligații:

(1)  De a respecta Statutul Asociației, regulamentul de ordine interioara şi hotărârile luate de Consiliul Director;

(2)  De a participa la Ședințele convocate de către Președintele Ales, Președintele de Onoare sau Consiliul Director;

(3)  De a participa la buna desfășurare a activității Asociației;

(4)  De a informa prompt și complet organele de conducere ale Asociației asupra activităților desfășurate ca reprezentanți ai acesteia, precum și în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociației;

(5)  De a nu întreprinde niciun fel de acțiuni de natură să interfereze în vreun fel cu scopul și/sau obiectivele, într-un mod dăunător prestigiului sau imaginii Asociației;

(6)  De a nu întreprinde nicio acțiune directă sau indirectă care să afecteze sau să poată afecta în mod negativ sub orice formă imaginea Asociației, sau care să oprească, să îngreuneze sau să interfereze direct sau indirect cu îndeplinirea scopurilor sau obiectivelor Asociației;

(7)  De a rămâne corespunzător pregătiți pe toată durata în care sunt membri ai Asociației, astfel încât să continue să îndeplinească condițiile de la momentul aderării în Asociație.

Art. 20 Președintele de Onoare

(1)  Funcția este deținută de către primul președinte al Asociației;

(2)  Are statut inalienabil și pe viață;

(3)  Poate convoca Adunarea Generală;

(4)  Poate convoca Adunarea Consiliului Director;

(5)  Poate face propuneri către forurile de conducere ale Asociaţiei şi poate participa la orice întâlniri ale acestora, la orice nivel;

(6)  Poate solicita înștiințarea cu privire la hotărârile luate de către orice for de conducere al Asociației, și are drept de Veto pentru hotărârile Consiliului Director, atâta timp cât nu face parte și din Consiliul Director aflat în funcție. După exercitarea dreptului de Veto, Consiliul Director trebuie să rediscute hotărârea, iar în cazul nerezolvării acesteia problema este supusă atenției Membrilor Fondatori care vor lua decizia prin majoritate simplă; în cazul în care problema rămâne nerezolvată, aceasta este supusă atenției Adunării Generale, care va lua decizia prin vot cu majoritate simplă;

(7)  Are dreptul de a revoca funcția membrului care deține funcția de Președinte al Asociației, atâta timp cât acesta nu este simultan și Membru Fondator, în cazul în care consideră că activitatea acestuia este sau are potențial să fie detrimentală scopului, obiectivelor sau imaginii generale a Asociației. În acest caz, Președintele de Onoare numește un Președinte Interimar, funcție valabilă pentru maxim 6 luni de la data numirii acestuia în funcție. Trebuie convocată apoi Adunarea Generală care să voteze un nou Președinte Ales, conform regulilor și prevederilor acestui Statut;

(8)  Poate revoca calitatea de membru în orice moment, în cazul în care consideră că activitatea acestuia este sau are potențial să fie detrimentală scopului, obiectivelor sau imaginii generale a Asociației, în mod direct sau indirect, sau pentru orice alt motiv.

Art. 21 Nerespectarea obligațiilor statutare atrage după sine una din următoarele sancțiuni, nu obligatoriu incremental, din partea Consiliului Director, a Membrilor Fondatori sau a Președintelui de Onoare:

(1)  Atenționare;

(2)  Avertisment scris;

(3)  Decădere din funcție (valabil în cazul Membrilor care dețin o funcție în Asociație);

(4)  Excludere.

Art. 22 Împotriva unei sancțiuni menționate în Art. 21 se poate face apel în termen de 10 zile în cadrul Adunării Generale.

Art. 23 În cazul excluderii unui Membru Activ, conform Art. 21, de către Consiliul Director sau de către Membrii Fondatori, reinstituirea se poate face doar prin respectarea procedurilor de obținere a calității de Membru Activ, conform Art. 15.

Art. 24 Calitatea de membru se pierde prin retragere adresată în scris Președintelui Ales, excludere, deces, sau prin încetarea activității Asociației.

Art. 25 Cauzele de excludere sunt:

(1)  Nerespectarea Statutului Asociației, a Regulamentului de Ordine Interioară și/sau a hotărârilor luate de către Consiliul Director sau Membrii Fondatori;

(2)  Aducerea de prejudicii morale sau materiale Asociației sau organelor ei de conducere;

(3)  Activarea în cadrul altor organizații sau entități care au scop și obiective care contrazic scopul și obiectivele Asociației, sau în cazul în care fac parte sub orice formă dintr-o altă organizație sau asociație cu profil similar Asociației;

(4)  Pentru orice altă cauză stipulată în și conformă cu prezentul Statut.

 

CAP. 5. ORGANIZAREA, CONDUCERE, CONTROL

Art. 26 Organele Asociației sunt:

(1)  Adunarea Generală

(2)  Consiliul Director

(3)  Comitetul Executiv

Art. 27 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației.

Art. 28 Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor Activi ai Asociației.

Art. 29 Adunarea Generală are următoarele atribuții:

(1)  Stabilește obiectivele generale ale Asociației;

(2)  Modifică și aprobă statutul Asociației, numai cu acordul scris al Președintelui de Onoare;

(3)  Alege Președintele;

(4)  Hotărăște înființarea și dizolvarea filialelor și sucursalelor în țară sau în afara acesteia;

(5)  Decide lichidarea Asociației, numai cu acordul scris al Președintelui de Onoare;

(6)  Altele ce decurg din dispozițiile legale și din prezentul Statut.

Art. 30 Adunarea Generală se întrunește statutar odată pe an (Adunare Generală Ordinară), și în sesiune Extraordinară, ori de câte ori este nevoie.

Art. 31 Convocarea Adunării Generale Ordinară se face în scris cu cel puţin 14 zile înainte de data reunirii, de către Președinte, de către Președintele de Onoare sau de către înlocuitorul acestuia, anunțând data, ora, locația şi ordinea de zi.

Art. 32 Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată de către Președinte din proprie inițiativă, pe baza solicitării Consiliului Director, a Președintelui de Onoare, sau pe baza solicitării Cenzorului/Comisiei de Cenzori, sau a 1/3 din totalul Membrilor Activi, convocarea fiind făcută în scris cu minim 7 zile înainte de data stabilită.

Art. 33 Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenta a 50% plus 1 din totalul membrilor activi ai Asociației.

Art. 34 În cazul în care la prima convocare se constată neîntrunirea cvorumului, conform Art. 33 din prezentul Statut, Președintele sau Președintele de Onoare va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maxim 15 zile, convocarea fiind făcută în scris în termen de 7 zile. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 35 Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către Președinte, sau în absența acestuia de către un membru al Consiliului Director desemnat de către Președinte. Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale vor fi consemnate într-un registru de procese verbale de către Secretarul General, și certificate prin semnătura membrilor care participa la Adunarea Generală.

Art. 36 Consiliul Director:

(1)  Este alcătuit din Președinte, Vicepreședinte pentru Inovație, Vicepreședinte pentru Dezvoltare, Vicepreședinte pentru Educație Medicală, Secretar General;

(2)  Președintele Asociației în exercițiu își alege trei Vicepreședinți și un Secretar General;

(3)  Poate convoca Adunarea Generală, conform prevederilor Statutului;

(4)  Modifică și aprobă regulamentul intern de funcționare al Asociației;

(5)  Hotărăște acordarea calității de Membru Activ, Membru Voluntar sau Membru Onorific;

(6)  Hotărăște schimbarea locației sediului central al Asociației, cu aprobarea scrisă a Președintelui de Onoare;

(7)  Stabilește programul de activități pe anul curent;

(8)  Aprobă mandatele pentru delegații Asociației care participă la reuniuni naționale și internaționale;

(9)  Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege și Statut, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 37 Consiliul Director poate fi alcătuit din Membri Fondatori și Membri Activi, și este ales de către Președinte pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Consiliul Director asigură administrarea patrimoniului în raporturile cu terții, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociație, cu respectarea legislației în vigoare, a prezentului Statut, a Regulamentului de Ordine Interioară și a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 38 Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie, în întâlniri periodice şi speciale. Întrunirile Consiliului Director vor fi convocate de către Președinte, de către Președintele de Onoare sau de către jumătate din membrii Consiliului Director, prin trimiterea unei înștiințări scrise în care se vor menționa data, ora, locația și scopul întâlnirii, către toți membrii Consiliului Director, cu cel puțin 3 zile înaintea unei asemenea întruniri.

Art. 39 Consiliul Director poate dispune instituirea unui Comitet Executiv, coordonat de un Director Executiv, care are rolul de a implementa Hotărârile Consiliului Director și de a propune activități și acțiuni care contribuie la atingerea scopurilor și obiectivelor Asociației.

Art. 40 Comitetul Executiv:

(1)  Este subordonat Consiliului Director;

(2)  Implementează deciziile stabilite prin Hotărâre de Consiliu Director și poate propune activități și acțiuni care să contribuie la atingerea scopurilor și obiectivelor Asociației;

(3)  Este alcătuit dintr-un Director Executiv și Coordonatori de Departamente;

(4)  Poate fi alcătuit din Membri Fondatori, Membri Activi și Membri Voluntari, pentru o perioadă maximă corespunzătoare perioadei în care calitatea de membru este valabilă conform prezentului Statut, în funcție de categoria de membru;

(5)  Departamentele sunt stabilite prin Hotărâre de Consiliu Director, în funcție de necesitățile administrative identificate în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor Asociației.

Art. 41 Directorul Executiv:

(1)  Poate fi Membru Fondator, Membru Activ sau Membru Voluntar;

(2)  Coordonează activitatea Comitetului Executiv;

(3)  Este propus de Consiliul Director și ales prin majoritate simplă la întrunirea membrilor cu drept de vot care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite de Consiliul Director;

(4)  Trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile stabilite de Consiliul Director înaintea anunțării candidaturii;

(5)  Alege Coordonatorii de Departamente cu acordul Consiliului Director;

(6)  Funcția îi poate fi revocată prin decizia Președintelui de Onoare sau a Consiliului Director în cazul în care se consideră că activitatea acestuia este sau are potențial să fie detrimentală scopului, obiectivelor sau imaginii generale a Asociației.

Art. 42 Președintele Ales al Asociației:

(1)  Poate fi numit ”Președinte” în Statut și în Regulamentul de Ordine Interioară;

(2)  Este ales de Adunarea Generală;

(3)  Coordonează activitatea Asociației;

(4)  Mandatul său este de 4 ani;

(5)  Drepturi, obligații și responsabilități:

a.     Reprezintă legal Asociația în relația cu terții;

b.     Semnează valid contracte și acorduri de parteneriat, colaborare sau cooperare cu alte organizații, organisme și instituții interne sau externe în baza hotărârilor Consiliului Director;

c.     Reprezintă Asociația la întruniri, conferințe și alte evenimente;

d.     Prezidează ședințele Consiliului Director și Adunării Generale, cu excepția Adunărilor Generale în care se discută situația sa;

e.     Asigură şi verifică toate aspectele de funcționare legală a organizației;

f.      Întrunește, la nevoie, Consiliul Director și Adunarea Generală;

g.     Deține ștampila organizației;

h.     Îi numește pe cei trei Vicepreședinți și pe Secretarul General;

i.      Deţine actele de constituire ale Asociaţiei;

j.      Are alte atribuții prevăzute de lege sau care decurg din prezentul Statut.

Art. 43 Vicepreședinții Asociației:

(1)  Sunt numiți de către Președinte;

(2)  Mențin comunicarea între forurile de conducere și membrii Asociației;

(3)  Sunt responsabili de difuzarea hotărârilor Asociației;

(4)  Întocmesc rapoarte, note, statistici despre activitățile Asociației;

(5)  Pot reprezenta Președintele atunci când sunt împuterniciți de către acesta în acest scop;

(6)  Unul dintre ei, împuternicit de către Președinte, deține inventarul patrimoniului Asociației și a folosirii acestuia, putând efectua operațiuni financiare care să faciliteze îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;

(7)  Îndeplinesc activități în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației, conform legii, actualului Statut, Regulamentului de Ordine Interioară și a Fișelor de Post.

Art. 44 Secretarul General:

(1)  Este ales de către Președinte;

(2)  Menține și păstrează arhiva de acte, procese verbale, cereri de adeziune, acorduri, lista membrilor și alte date de logistică și organizare ale Asociației;

(3)  Colaborează cu Vicepreședinții la menținerea legăturii între forurile de conducere şi membrii Asociației;

(4)  Prezintă membrilor Consiliului Director, la cerere, date despre Asociație;

(5)  Pregătește întâlnirile Consiliului Director și Adunarea Generală;

(6)  Îndeplinește activități în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației, conform legii, actualului Statut, Regulamentului de Ordine Interioară și a Fișelor de Post.

 

CAP. 6. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 45 Asociația se dizolvă:

(1)  De drept, prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, în urma deciziei unanime a Membrilor Fondatori;

(2)  Prin hotărârea judecătorească atunci când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice, sau în cazul în care se urmăresc alte scopuri sau obiective decât cele pentru care s-a constituit;

(3)  Prin hotărârea Adunării Generale: Asociația se poate dizolva la cererea a 2/3 din numărul membrilor Asociației, numai cu acordul scris al Președintelui de Onoare, această hotărâre fiind aprobată de 2/3 din totalul numărului membrilor prezenți;

(4)  Procesul verbal de dizolvare se depune în original la Judecătoria în a cărei circumscripție îşi are sediul Asociația, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor.

Art. 451 Destinația bunurilor în cazul dizolvării

(1)  Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare, către o persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociaţiei, se decide de către Adunarea Generală prin votul a 2/3 din totalul numărului membrilor prezenți.

(2)  Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (1) ori dacă hotărârea de la alin. (1) este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

 

CAP. 7. DISPOZIȚII FINALE

Art. 46 Asociaţia dispune de cont bancar, ștampilă şi siglă proprii.

Art. 47 Președintele de Onoare împuternicește Președintele și un Vicepreședinte cu dreptul de a efectua operațiuni financiar-bancare.

Art. 48 Asociația militează pentru excelență, atât prin activitățile proprii, cât și prin parteneriate cu alte Asociații naționale şi internaționale cu profil științific medical, păstrându-și atributele menționate în prezentul Statut.

Art. 49 Dispozițiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare și nu pot fi interpretate contrar acestora.

Art. 50 Aspectele organizatorice nemenționate în Statut vor fi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 51 În absența unor dispoziții exprese în prezentul Statut, se aplică dispozițiile generale prevăzute de actele normative în vigoare.